Dog walkers on Watergate Bay beach Paul Nash

Addewid i adfer cefnforoedd Cymru am Aelodau’r Senedd

Mae moroedd Cymru mewn trafferthion sylweddol o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd, llygredd plastig, arferion pysgota anghynaliadwy a amddiffyniadau annigonol.

Mae hyn yn effeithio ar y rhywogaethau morol gwerthfawr y mae dyfroedd Cymru yn gartref iddynt, sydd yn peryglu eu goroesiad yn yr hirdymor.

Ein cefnfor yw un o’n hasedau naturiol mwyaf gwerthfawr, sy’n ein helpu i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd tra’n rhoi buddion cymdeithasol, economaidd ac iechyd i ni i gyd.

Fel gwneuthurwr penderfyniadau a chynrychiolydd y cyhoedd, rwy’n cydnabod bod gennyf rôl allweddol i sicrhau y bydd ein moroedd yn iach am genedlaethau i ddod.

Rwyf i, Aelod o’r Senedd, yn addo cefnogi adferiad cefnforoedd yn ystod chweched tymor y Senedd trwy:

  1. Galw am ymrwymiad o’r newydd gan bolisi’r Llywodraeth i roi blaenoriaeth i foroedd sydd yn cael eu rheoli’n dda er budd pawb Trwy ddarparu mathau carbon isel o brotein, twristiaeth a chyfleoedd hamdden, ynni adnewyddadwy a ymneilltuo carbon ar ein cyfer, mae gan ein moroedd botensial economaidd ac adferiad carbon gwych.  I’w helpu i’n helpu ni, mae angen i ni sicrhau bod y moroedd ehangach ac ardaloedd morol gwarchodedig yn cael eu rheoli’n dda, gan gydbwyso datblygiad economaidd gyda gofod ar gyfer natur a lleddfu’r newid yn yr hinsawdd.
  2. Cydweithio gyda fy nghydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â phroblem sbwriel morol yng Nghymru Gallai pob darn o blastig sydd yn mynd i mewn i’n moroedd aros yno am gannoedd o flynyddoedd, gan fygwth eu hiechyd cyffredinol.  Er mwyn troi’r llanw ar broblem blastig Cymru, mae angen ymagwedd sydd yn mynd y tu hwnt i ailgylchu ac yn mynd i’r afael ag eitemau sydd yn peri problem yn eu ffynhonnell.
  3. Annog datblygu pysgodfeydd cynaliadwy yng Nghymru i sicrhau dyfodol disglair i bawb sydd yn dibynnu ar y môr Er mwyn sicrhau hyfywedd hirdymor ein diwydiant pysgota a bywyd gwyllt y cefnfor, mae angen i ni symud oddi wrth arferion pysgota, sydd yn arwain at sgil-ddalfa a/neu niwed i wely’r môr, a chwilio am ddewisiadau amgen cynaliadwy.  Er mwyn cyflawni hyn, mae angen pysgodfeydd wedi eu cofnodi’n llawn a pholisïau pysgodfeydd i’r dyfodol ar Gymru sydd yn ddoeth o ran yr hinsawdd ac yn gyfeillgar i’r amgylchedd.

Mae’r dasg sydd o’n blaenau yn un fawr ond gyda’n gilydd gallwn achub moroedd Cymru.

Llofnodwch yr addewid hyn i amddiffyn moroedd Cymru

Arwyddo nawr